Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
26.12.2019
"Jen něco málo o běžkách"
Běžky jsou vynikajícím doplňkem běžeckého tréninku, ale i využívaným doplňkem všech možných letních i zimních sportů. Řekl bych, že dnes i trendem l... číst celé
11.09.2014
Tréninkové plány na míru
  Tréniknový plán bude pro každeho hodně specifický, každý má jinou motivaci ke sportování a každý je naprosto jedinečný. I přesto je jedno pro všech... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Petr Hradecký,

IČO 06418775, se sídlem Jilemnice, Roztocká 1095, PSČ 514 01,

 

vztahující se na prodej a nákup zboží uskutečňovaný prostřednictvím internetového obchodu

www.bezvabezky.cz a objednávání a poskytování sportovních kurzů pořádaných a nabízených obchodní společností Bezva běžky CZ s.r.o.prostřednictvím internetových stránek www.bezvabezky.cz

 

1.                                ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.                          Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále specifikovaných internetových stránek a poskytování služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

1.2.                          Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb je společnost Petr Hradecký, IČO 06418775, se sídlem Jilemnice, Roztocká 1095, PSČ 514 01.

1.3.                          Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

1.4.                          Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:

 

• „Společností“ se rozumí společnost Petr Hradecký, IČO 06418775, se sídlem Jilemnice, Roztocká 1095, PSČ 514 01, která provozuje webové stránky a vystupuje dále jako prodávající a/nebo poskytovatel služby.

 

• „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si u Společnosti zákaznický účet a odebírá od Společnosti zboží nebo služby, případně odebírá od Společnosti zboží nebo služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.

 

• „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytnutí kurzu se Společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

• „Podnikatelem“ se rozumí:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

• „Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Společností na internetové adrese http://www.bezvabezky.cz.

 

• „Zbožím“ se rozumí zákazníkem závazně objednaná věc, jenž je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Společností jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím webových stránek.

 

• „Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi Společností jako poskytovatelem kurzu a zákazníkem prostřednictvím webových stránek.

 

• „Vstupenkou na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak.

 

• „Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od zákazníka.

1.5.                          Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky.

 

2.                        PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

2.1. Kupní smlouva

2.1.1.                    Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách vyzývá Společnost zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Společnost projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zákazníka ze strany Společnosti zákazníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Společností vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.2.                    Kupní smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.

2.2.                          Dodací podmínky zboží

2.2.1.                    Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou.

2.2.2.                    Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Společnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 – 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje Společnost. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé též návod na používání zboží v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Společnost je povinna obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Daňový doklad (faktura) může, v určitých případech, zároveň sloužit jako záruční list a může být zaslána zákazníkovi např. elektronickou cestou. V tomto případě na vyžádání zašleme originál daňového dokladu poštou.

2.2.3.                    Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišováno podle zvoleného způsobu dopravy.

2.2.4.                    Zboží je zákazníkovi zasíláno poštou nebo jinou přepravní službou na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to dle způsobu platby obyčejně či na dobírku.

 

2.3.                          Platební podmínky zboží

2.3.1.                    Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně platba on-line prostřednictvím platební karty.

2.3.2.                    Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit.

2.3.3.                    Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Společnosti.

2.3.4.                    Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

2.4.                          Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

2.4.1.                    Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Společnosti nejpozději do 14. dne ode dne následujícího pod dni převzetí zboží. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k Společnosti). Společnost má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

2.4.2.                    Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen zaslat na adresu Společnosti:

 

Petr Hradecký, IČO 06418775, se sídlem Jilemnice, Roztocká 1095, PSČ 514 01,

2.4.3.                    Zboží je spotřebitel povinen Společnosti vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

2.4.4.                    Zaplacené finanční prostředky je Společnost povinna vrátit spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem.

2.4.5.                    Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Společnost vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s ust. § 1833 a ust. § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

2.4.6.                    Právo odstoupit od smlouvy se  nevztahuje na vstupenky na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu.

2.4.7.                    Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

2.5.                          Odstoupení od smlouvy ze strany Společnosti

2.5.1.                    Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

3.               PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

3.1.                          Smlouva o poskytnutí kurzu

3.1.1.                    Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Společnosti poskytnout zákazníkovi kurz a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na takovém kurzu a závazek zákazníka uhradit Společnosti cenu za poskytnutí kurzu.

3.1.2.                    Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se přiměřeně užije článek 2.1 těchto obchodních podmínek.

3.2.                          Vstupenky na kurzy – dodání a platba

3.2.1.                    Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu prokázat platnou vstupenkou na kurz.

3.2.2.                    Na způsob dodání vstupenky na kurz se přiměřeně užije článek 2.2 těchto obchodních podmínek. Vstupenku na kurz je též možné dodat v elektronické podobě prostřednictvím emailu.

3.2.3.                    Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně užije článek 2.3 těchto obchodních podmínek.

3.3.                          Práva a povinnosti smluvních stran

3.3.1.                    Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu.

3.3.2.                    Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Společnosti, nebo jeho zástupce.

3.3.3.                    Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.4.                          Zrušení kurzu

3.4.1.                    Společnost si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

(a)          nejpozději 5 dnů před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 3 osobami;

(b)          lektor Společnosti nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu a Společnosti se ani s vynaložením veškerého úsilí nepodaří zajistit náhradního lektora odpovídající úrovně.

(c)          v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. nedostatečné sněhové podmínky).

3.4.2.                    V případě, že Společnost zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.

3.5.                          Storno podmínky

3.5.1.                    V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Společnosti.

3.5.2.                    Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je Společnost povinna zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Společnost oprávněna, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

(a)          zákazník odstoupí od smlouvy 30 a více kalendářních dnů před konáním kurzu – bez poplatku;

(b)          zákazník odstoupí od smlouvy 14 až 29 kalendářních dnů před konáním kurzu – 25% z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby;

(c)          zákazník odstoupí od smlouvy 7 až 13 kalendářních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby;

(d)          zákazník odstoupí od smlouvy méně než 6 kalendářních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby.

3.5.3.                    V případě, že se zákazník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

3.5.4.                    V případě, že se zákazník nemůže zvoleného kurzu zúčastnit, lze po domluvě (nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurz, akce, resp. jednotlivé služby) poslat za zákazníka na kurz náhradu a nebo využít nabídky jiného termínu (pouze 1x).

4.                                REKLAMACE

4.1.                          Reklamace zboží

4.1.1.                    Při prodeji zboží spotřebiteli je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen “záruka”).  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Na žádost spotřebitele je Společnost povinna poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující potřebné údaje.

4.1.2.                    Spotřebitel při uplatnění záruky má tato práva:

(a)          Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Společnosti. (b)           Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Spotřebitel sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(c)          Jde-li o vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

(d)          Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze zboží. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby Společnost bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

4.2.                          Reklamace kurzu

4.2.1.                    Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.

4.2.2.                    Pokud Společnost reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Společnost oprávněna zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu či vrácením ceny za poskytnutí kurzu či bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.

4.3.                          Společná ustanovení

4.3.1.                    O reklamaci Společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy. Společnost vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Společnost vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Společnost spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4.3.2.                    Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese Společnosti uvedené v článku 2.4.2 těchto obchodních podmínek.

4.3.3.                    Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Společnost nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).

5.                                ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.                          Ochrana osobních údajů

5.1.1.                    Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Společnost zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, korespondenční adresa, adresa pro fakturaci a dodání zboží, název firmy, IČ, DIČ.

5.1.2.                    Poskytnuté osobní údaje zákazníka je Společnost oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných Společností. Podrobnosti o e-mailové adrese je Společnost dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

5.1.3.                    Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku obchodních podmínek písemnou formou odvolat.

5.1.4.                    V případě, že zákazník poskytuje Společnosti v souladu s těmito obchodními podmínkami osobní údaje účastníků kurzu, zavazuje se zákazník zajistit předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů v rozsahu, v jakém je poskytuje zákazník a prohlašuje, že takový souhlas zajistí před první předáním takových osobních údajů účastníků Společnosti.

5.1.5.                    Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů. Tyto záznamy je Společnost oprávněna dále použít a zveřejňovat zejména na webových stránkách, v obchodních materiálech i jako součást autorského díla vytvořeného Společností, přičemž pro tyto účely je Společnost oprávněna pořízené záznamy užívat všemi způsoby užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, a to bezúplatně ve vztahu k osobám zachyceným na záznamech, není-li do konce kurzu, při kterém byly záznamy pořízeny, zákazníkem či osobami zachycenými na záznamech požadováno jinak.

5.1.6.                    V případě, že je účastníkem kurzu osoba odlišná od zákazníka na základě jím uzavřené smlouvy, zavazuje se zákazník zajistit předchozí souhlas účastníka ve smyslu článku 5.1.5. těchto obchodních podmínek a výslovně prohlašuje, že získá takový předchozí souhlas před účastí účastníka na kurzu. Pro případ, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, odpovídá zákazník za škodu způsobenou Společnosti.

6.                                Platnost a účinnost

6.1.                          Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.8.2019 a ruší platnost a účinnost předchozích obchodních podmínek.. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo jako dokument na webových stránkách

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz